درمان ناتوانی جنسی در مردان (روش تزریق سلول های بنیادی)

درمان ناتوانی جنسی در مردان با سلول های بنیادی دریافت شده از بافت های پری ناتال، جنینی و بالغ انجام می شود.. عملکرد سلول های بنیادی برای درمان ناتوانی جنسی به واسطه تبدیل آن ها به بافت اسفنج مانند آلت تناسلی و افزایش کارکرد آلت می باشد.