تزریق اشتباه فیلر زیر چشم (۷ اشتباه رایج تزریق فیلر)

تزریق اشتباه فیلر زیر چشم می تواند باعث تورم شدید، عفونت، واکنش های آلرژیک، اثر تیندال یا هماتوم شود. تزریق اشتباه فیلر زیر چشم بیشتر در کلینیک یا مکان های نامعتبر و توسط افراد بی تجربه انجام می شود.