مراقبت بعد از تزریق ژل لب (۱۰ توصیه مهم پزشکان زیبایی)

استفاده ازکمپرس یخ

پرهیز از شنا کردن

عدم انجام فعالیت سنگین

پرهیز از نوشیدن الکل

عدم استعمال سیگار

اجتناب از مصرف داروهای رقیق کننده

عدم قرارگیری در معرض نور شدید خورشید