کول اسکالپتینگ چانه و انچه که از آن انتظار دارید؟

 کول اسکالپتینگ چانه یک روش خنک کننده بدون جراحی است که برای کاهش چربی در مناطق هدفمند استفاده می شود.این روش مبتنی بر علم کرایولیپولیز است. کرایولیپولیز برای انجماد و از بین بردن سلولهای چربی از سرما استفاده می کند.این روش برای رسیدگی به نواحی خاص از چربیهای سرسخت که پاسخگوی رژیم و ورزش نیستند […]